Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bild.  

Hur hanterar Rimliga villkor personuppgifter? 

Det är Rimliga villkor som är personuppgiftsansvarig, och hantera de personuppgifter som du lämnar. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig och varför?

När du skriver under namninsamlingen så lämnar du personuppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter med respekt, och enbart för de ändamål som är förenliga med vår verksamhet och värderingar. Vi sparar endast dina uppgifter när du skriver under namninsamlingen och lämnar ditt namn vidare till mottagaren av aktionen. Vi kan komma att kontakta dig för att delge dig information om namninsamlingen.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du skriver under. Vi är därför noga med att ta till de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter har det. 

Vi baserar i första hand behandlingen av dina personuppgifter på de rättsliga grunderna fullgörande av avtal och berättigat intresse. Vi vill kunna uppnå en förändring av ersättningsnivån för personlig assistans och behöver vi din hjälp – och därför behöver vi behandla dina personuppgifter. Genom att skriva under godkänner du att vi lämnar ditt namn vidare till mottagarna av aktionen.

Viktigast av allt är att du äger dina personuppgifter. Här har vi kort sammanfattat vilka lagstadgade rättigheter du har inom dataskyddsförordningen.

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som har sparade om dig. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss på info@rimligavillkor.se

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i genom att kontakta oss på info@rimligavillkor.se.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen från namninsamlingen kontakta oss på info@rimligavillkor.se. Om du väljer att bli borttagen innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig.

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.