Vanliga frågor och viktiga fakta om personlig assistans.

Det florerar en mängd myter och missförstånd kring den personliga assistansen. Inte minst i den mediala debatten som gärna fokuserar på det negativa. Det skadar och skakar oss alla. Alla som med rätta har beviljats personlig assistans. Alla våra fantastiska assistenter som så väl förtjänar vårt erkännande. Och varje seriös assistansanordnare, som varje dag gör sitt yttersta för att få verksamheten att gå ihop. Här reder vi ut några av de vanligaste missförstånden. Rätt ska vara rätt!

Vem kan få personlig assistans?

Den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov) har rätt till personlig assistans om behovet uppgår till minst 20 timmar per vecka. 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Hur mycket brottslighet finns det inom personlig assistans?

Inget tyder på att brottslighet och missbruk skulle vara vanligare inom assistansersättningen jämfört med övriga socialförsäkringar. Men varje brott som riktar sig mot den personliga assistansen är ett för mycket. Myndigheterna måste bli bättre på att både förhindra och att bekämpa brottslighet.

Hur många personer har personlig assistans?

I mars 2023 hade 13 335 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet var som högst 2015 då 16 124 personer hade rätt till assistansersättning, och har därefter kontinuerligt minskat på grund av en mer restriktiv tillämpning.

Kostar personlig assistans väldigt mycket pengar?

Den personliga assistansen är väldigt billig med tanke på de behov den tillgodoser. Det har visats i flera rapporter att alternativen är dyrare. Fundera gärna på vilka andra högkvalitativa tjänster man kan köpa för 332:60 kronor per timme.

Hur finansieras personlig assistans?

Personlig assistans finansieras med assistansersättning. Det är en schablonersättning. Under åren 2014-2020 urholkades assistansersättningen med nästan 10 procent genom att timbeloppet räknades upp mindre än de kollektivavtalade lönerna och andra nödvändiga kostnader.

Vad betyder schablonbelopp i assistansen?

Schablon innebär att staten betalar ut ett fast belopp per assistanstimme. Ersättningen bestäms en gång om året och gäller därefter alla människor som beviljas assistans – oavsett behov, situation och omkostnader. 2023 betalar staten 324:50 kr per assistanstimme och under 2024 betalar de 332:60 Statens schablonbelopp ska täcka allt som behövs för att ge någon personlig assistans – löner, sociala avgifter, nyrekrytering, utbildningar, administration och alla andra kostnader, biljetter och material som den personliga assistenten behöver i sitt arbete.

Hur många personliga assistenter finns det?

Det finns omkring 100 000 personliga assistenter. Många arbetar bara enstaka timmar i veckan. Närmare 80 000 assistenter arbetar minst fyra timmar i veckan. Av dem är 70 procent kvinnor och 22 procent närstående till assistansanvändaren. Många är timanställda och arbetar deltid. (Uppgifter från utredningen SOU 2020:1)

Ungefär två tredjedelar av de personliga assistenterna är anställda i privata assistansbolag, en fjärdedel hos kommuner och övriga hos kooperativ och hos assistansanvändare som anställer sina egna assistenter.